Raporty bieżące

RB 33/2013 Aneks do znaczącej umowy

11.10.2013

 

Aneks do znaczącej umowy                                                                                                                         

 

Raport bieżący nr: 33/2013

Data: 11.10.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 11 października 2013 roku pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 lipca 2002 roku ze zmianami.

Na mocy postanowień tego aneksu przedłużono termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym do dnia 1 października 2014 roku, akredytyw do 30 września 2015 roku oraz termin ważności gwarancji do 30 września 2015 roku.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych.   Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 33 2013 Aneks do znaczącej umowy