Raporty bieżące

RB 33/2015 Umowa znacząca

05.08.2015

 

Umowa znacząca


Raport bieżący nr: 33/2015

Data: 05.08.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta pomiędzy LPP SA a PKO BP SA umowa kredytu inwestycyjnego.

Na mocy wyżej wymienionego kredytu inwestycyjnego przyznano kwotę 100 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem sieci sprzedaży w Polsce.

Okres kredytowania: od 05 sierpnia 2015 roku do 04 sierpnia 2020 roku. Zabezpieczeniem kredytu jest: a) hipoteka umowna w kwocie 150 mln zł; b) cesja praw z polisy c) pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w Banku; d) weksel in blanco.

Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umów zawartych z PKO BP w ciągu 12 miesięcy łącznie przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

LPP SA z PKO BP SA zawarło 26 lutego 2015 roku aneks do umowy kredytu (linia wielocelowa) z 24 czerwca 2005 roku (RB 7/2015).

 

RB 33 2015 – Umowa znacząca