Raporty bieżące

RB 34/2009 Emisja Obligacji

09.07.2009

 

Emisja Obligacji              


Raport bieżący nr: 34/2009

Data: 09.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje o niepublicznej emisji obligacji zamiennych na akcje stosownie do postanowień uchwały nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 03 lipca 2009 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, że 9 lipca 2009 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano wpisu o dacie podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych na akcje oraz o wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

1. Cel emisji obligacji:

Pozyskanie środków finansowych niezbędnych do zapewnienia Emitentowi prowadzenia działalności gospodarczej w sposób niezakłócony oraz dalszego rozwoju Emitenta; restrukturyzacja istniejącego krótkoterminowego zadłużenia Emitenta.

2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji:

Obligacje na okaziciela zamienne na akcje

3. Wielkość emisji:

Maksymalnie 106.250 sztuk

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji:

1.600 PLN (cena nominalna równa jest cenie emisyjnej)

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Wysokość oprocentowania Obligacji równa jest stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd LPP SA na podstawie rezultatów procesu budowy księgi popytu, z tym zastrzeżeniem, że marża ta nie może być wyższa niż 2 %. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii K, zostaną wykupione przez Spółkę w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia:

Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obligacjach

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia.

Łączna wartość zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiła 487 442 376,79 zł.

Pozostałe zobowiązania przedstawione są poniżej, przy czym biorąc pod uwagę fakt, iż Emitent nie posiada jeszcze wszystkich dokumentów od kontrahentów obrazujących stan zobowiązań (innych niż wynikające z zawartych umów kredytowych), dokonano szacunków poszczególnych na pozycji na podstawie dostępnych danych źródłowych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 roku [PLN]

z tytułu dostaw i usług 153 225 810,13

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń. i innych świadczeń 19 287 865,04

inne (z tyt. nabytych wierzytelności, .udziałowcy, pracownicy) 253 176,18

Razem: 172 766 851,35

8. Liczba głosów na WZA emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji:

106.250 głosów

9. Ogólna liczba głosów na WZA emitenta – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji

3.252.317 głosów

 

RB 34 2009 Emisja Obligacji