Raporty bieżące

RB 34/2013 Aneks do znaczącej umowy

21.10.2013

 

Aneks do znaczącej umowy                                                                                                                         

 

Raport bieżący nr: 34/2013

Data: 21.10.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 21 października 2013 roku pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 lipca 2002 roku ze zmianami.

Na mocy postanowień tego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 230 mln zł. Limit ten może być wykorzystany w formie kredytów do kwoty 230 mln zł, w formie akredytyw do kwoty 230 mln zł, oraz w formie gwarancji do kwoty 230 mln zł.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 34 2013 Aneks do znaczącej umowy