Raporty bieżące

RB 34/2015 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta

20.08.2015

 

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta


Raport bieżący nr: 34/2015

Data: 20.08.2015

 

Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2015 roku doręczono mu zawiadomienie od spółki Monistor Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) (dalej „Ustawa o Ofercie”) informujące o zmianie w stanie posiadania akcji i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA.

Monistor Limited zawiadomił o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, o którym mowa w art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy  o Ofercie w wyniku zbycia wszystkich akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem od spółki Monistor Limited  z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru:

  1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Monistor Limited w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym, zawartych i rozliczonych w dniu 13, 18 sierpnia 2015 r. zbył poprzez przekazanie dywidend rzeczowych na rzecz swoich udziałowców łącznie 200.728 akcji Emitenta;

  1. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed transakcjami Monistor Limited posiadał 200.728 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, z których przysługiwało mu 200.728 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

  1. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po transakcji Monistor Limited nie posiada żadnych (0) akcji Emitenta, a w konsekwencji nie przysługuje mu udział w kapitale zakładowym Emitenta, jak też głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

  1. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów:

Nie dotyczy.

  1. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki:

Brak jest podmiotów zależnych od Monistor Limited, które posiadałyby akcje Emitenta.

6)   osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. Ustawy  o Ofercie.

 

RB 34 2015 – Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta