Raporty bieżące

RB 35/2009 Rozliczenie emisji obligacji

23.07.2009

 

Rozliczenie emisji obligacji

                                                                      

Raport bieżący nr: 35/2009

Data: 23.07.2009

 

 

Zarząd LPP informuje, że 23 lipca 2009 roku została zamknięta i rozliczona niepubliczna oferta Obligacji serii A zamiennych na Akcje na okaziciela serii K.

W wyniku oferty zostało objętych 80.846 Obligacji za kwotę 129.353.600,00 złotych. Cena konwersji to 1.600,00 zł. Obligacje są oprocentowane w wysokości stawki WIBOR 6M powiększonej o 2,00% marży. Odsetki dla pierwszego okresu odsetkowego rozpoczynającego się 23 lipca 2009 roku wynoszą 6,38% w skali roku.

Wartość zobowiązań wynikających z emisji Obligacji przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 35 2009 Rozliczenie emisji obligacji