Raporty bieżące

RB 35/2011 Transakcje na znacznym pakiecie akcji LPP SA

12.08.2011

 

Transakcje na znacznym pakiecie akcji LPP SA   

                                                                                                                                                  

Raport bieżący nr: 35/2011

Data: 12.08.2011

 

 

Zarząd LPP SA uprzejmie informuje, że w dniu 12 sierpnia 2011 roku otrzymał od Grangefont Limited z siedzibą w First Floor 41 Chalton Street, London NW1 1JD (Wielka Brytania) [dalej „Spółka”], zawiadomienie z treści, którego wynika, że Spółka zbyła 350.000 akcji LPP SA.

Z zawiadomienia otrzymanego od Spółki wynika, że:

Zbycie własności akcji LPP SA na rzecz Grangeford Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lemesou 77, Elia House, P.C 2121, Nikozja, Cypr, Cypr nastąpiło na podstawie:

  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Grangeford Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lemesou 77, Elia House, P.C 2121, Nikozja, Cypr z dnia 20.07.2011 o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki. Emisja nowo utworzonych udziałów została skierowana wyłącznie do Spółki, wszystkie nowo utworzone udziały zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 350.000 akcji LPP SA.
  2. Umowy rozporządzającej własnością akcji LPP SA, z dnia 20.07.2011, zawartej, w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Grangeford Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lemesou 77, Elia House, P.C 2121, Nikozja, Cypr, o której mowa wyżej pomiędzy Spółką a Grangeford Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lemesou 77, Elia House, P.C 2121, Nikozja, Cypr.
  3. odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych Grangeford Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lemesou 77, Elia House, P.C 2121, Nikozja, Cypr, stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005, nr 183, poz.1538 ze zm.), czynność ta miała miejsce 09.08.2011 roku.

Przed transakcją opisaną powyżej, Spółka posiadała 350.000 akcji LPP SA co dawało odpowiednio: 11,01 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu LPP SA, oraz 19,69 % udziału w kapitale zakładowym LPP SA.

Po transakcji opisanej powyżej Spółka nie posiada żadnych akcji LPP SA.

Spółka w okresie najbliższych 12 miesięcy nie zamierza nabywać akcji LPP SA.

Nie istnieją podmioty zależne od Spółki, które, posiadają akcje LPP SA.

Spółka nie zawarła umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c cytowanej wyżej ustawy.

 

RB 35 2011 Transakcje na znacznym pakiecie akcji LPP SA