Raporty bieżące

RB 35/2012 Aneksy do znaczących umów

20.08.2012

 

Aneksy do znaczących umów                                                                                                                      

 

Raport bieżący nr: 35/2012

Data: 20.08.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 20 sierpnia 2012 roku pomiędzy LPP SA, a PKO BP SA został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności zawartej 24 czerwca 2005 roku, oraz aneks do umowy kredytowej zawartej 13 sierpnia 2008 roku.

Na mocy aneksu do pierwszej z wymienionych umów podwyższono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 173 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 143 mln zł, w formie akredytyw do 103,8 mln zł, zaś w formie gwarancji do 103,8 mln zł. Termin wykorzystania limitu upływa 23 czerwca 2013 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres do dnia 23 czerwca 2014 roku.

Na mocy aneksu do drugiej z wymienionych umów, Emitent otrzymał prawo do wykorzystania dodatkowych 117 mln zł (przy dotychczasowym zadłużeniu w wysokości 110 mln zł) z przeznaczeniem na budowę salonów.

Zmianie uległ terminarz spłat kredytu. Ostateczna spłata całości zadłużenia ma nastąpić do końca 2017 roku.

Obie umowy zawarto na warunkach rynkowych.

Wartość każdej z umów przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 35 2012 Aneksy do znaczących umów