Raporty bieżące

RB 35/2016 Aneks do umowy znaczącej

22.06.2016

 

Aneks do umowy znaczącej         


Raport bieżący nr: 35/2016

Data: 22.06.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA został podpisany aneks do umowy kredytu (linia wielocelowa) z 13 sierpnia 2004 roku.

Na mocy wyżej wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy), oraz przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:

1) Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 330 mln zł (poprzednio 190 mln zł) – umowa przedłużona do 30 czerwca 2017 roku;

2) Limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do kwoty 140 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy) – umowa przedłużona do 31 lipca 2019 roku;

3) Limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy) – umowa przedłużona do 30 czerwca 2018 roku.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 35 2016 Aneks do umowy znaczącej