Raporty bieżące

RB 36/2020 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

19.11.2020

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów


Raport bieżący nr: 36/2020

Data: 19.11.2020

Godzina: 12:30

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. do Spółki wpłynęły złożone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie zawiadomienia od:

  • Fundacji Sky o zmniejszeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku ze zbyciem (w drodze wniesienia jako wkład niepieniężny) posiadanych przez Fundację Sky 175.000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu Spółki, uprawniających do 875.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje”) na rzecz SKY SPV Limited;
  • SKY SPV Limited o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku z nabyciem Akcji.

Po ww. transakcji Fundacja Sky posiada bezpośrednio 51.338 akcji zwykłych na okaziciela LPP SA, co stanowi 2,77% udziału w kapitale zakładowym LPP SA, z których przysługuje 51.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 1,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto Fundacja Sky posiada pośrednio, poprzez SKY SPV Limited, 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych LPP SA, co stanowi 9,45% udziału w kapitale zakładowym LPP SA, z których przysługuje 875.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 26,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, Fundacja Sky posiada 226.338 akcji LPP SA, co stanowi 12,22% kapitału zakładowego LPP SA, z których przysługuje 926.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 28,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu Spółka przekazuje następujące zawiadomienia:

– zawiadomienie od Fundacji Sky;

– zawiadomienie od SKY SPV Limited.

 

RB 36 2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik RB 36a Fundacja Sky – zawiadomienie

Załącznik RB 36b Sky SPV-zawiadomienie