Raporty bieżące

RB 37/2012 Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu akcji serii K LPP SA

24.08.2012

 

Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu akcji serii K LPP SA                                                                                                                         

Raport bieżący nr: 37/2012

Data: 24.08.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2012 roku otrzymał informację o Uchwale nr 834/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 23 sierpnia 2012 roku, zgodnie z którą dopuszczonych do obrotu zostaje 51.459 (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda. Postanowiono wprowadzić wspomniane 51.459 akcji serii K do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 28 sierpnia 2012 roku, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w tym dniu rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLLPP0000011”. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 37 2012 Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu akcji serii K LPP SA