Raporty bieżące

RB 37/2016 Aneks do umowy znaczącej

30.06.2016

Raport bieżący nr: 37/2016
Data: 30.06.2016

 
Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym z bankiem BGŻ BNP Paribas SA został podpisany aneks do umowy kredytu (linia wielocelowa) z 14 kwietnia 2004 roku.
Na mocy wyżej wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy), oraz zmieniono kwoty wykorzystania poszczególnych produktów:
1) Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 330 mln zł (poprzednio 175 mln zł);
2) Limit w ramach którego są uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do kwoty 60 mln zł (poprzednio 58 mln zł);
3) Limit w ramach którego otwierane są akredytywy do kwoty 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy).
Bieżący okres wykorzystania produktów – 30 stycznia 2017 roku (bez zmian w stosunku do poprzedniego aneksu).
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

RB 37 2016 Aneks do umowy znaczącej