Raporty bieżące

RB 38/2009 Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Pekao SA

29.07.2009
  Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Pekao SA                                                                                                                                                               Raport bieżący nr: 38/2009 Data: 29.07.2009     Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy ww. aneksu przedłużono okres umowy kredytu oraz podwyższono limit na uruchamiane gwarancje. Podstawowe produkty dostępne w ramach umowy to: 1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł – umowa przedłużona do 31 lipca 2010 roku, 2) limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do równowartości kwoty 50 mln zł z okresem ważności do 30 września 2011 roku (lub do 31 sierpnia 2012 roku w przypadku gwarancji dla banków grupy HVB/UCI zabezpieczających wystawiane przez nie gwarancje dla spółek zagranicznych LPP SA), 3) limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty równowartości 115 mln zł z okresami ważności wykraczającymi maksymalnie o 6 miesięcy poza okres ważności linii (tj.31.01.2011 rok).   Zabezpieczeniem umowy kredytu jest: 1) weksel własny in blanco, 2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami LPP SA prowadzonymi przez Bank Pekao SA, 3) oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 115 mln zł. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.   RB 38 2009 Zawarcie znaczącej umowy aneks do umowy z Peako SA