Raporty bieżące

RB 38/2010 Zawarcie znaczącej umowy

21.12.2010

 

Zawarcie znaczącej umowy    

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 38/2010

Data: 21.12.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 21 grudnia 2010 roku został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy LPP SA a Fortis Bankiem Polska SA 14 kwietnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu bieżący okres wykorzystania został przedłużony do 20 grudnia 2011 roku. Limit umowy wynoszący 100 mln złotych może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 40 mln złotych, linia akredytyw do kwoty 100 mln złotych oraz linia gwarancji do kwoty 23 mln złotych. Zabezpieczeniem linii jest weksel własny in blanco LPP SA oraz oświadczanie o poddaniu się egzekucji. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 38 2010 Zawarcie znaczącej umowy