Raporty bieżące

RB 39/2013 Zawarcie znaczącej umowy

24.12.2013

 

Zawarcie znaczącej umowy                                                                                                                          

 

Raport bieżący nr: 39/2013

Data: 24.12.2013

 

 

Zarząd spółki LPP SA informuje, iż w dniu 23 grudnia 2013 r. została zawarta pomiędzy LPP SA a Gothals Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej „Gothals Ltd”) umowa, której przedmiotem jest przeniesienie przez LPP SA na rzecz Gothals Ltd znaków towarowych słownych i słowno-graficznych: House, MOHITO i Sinsay oraz znaków dodatkowych do wyżej wymienionych (dalej „Znaki Towarowe”), do których LPP SA przysługiwały prawa ochronne i ze zgłoszeń do odpowiednich organów rejestracyjnych. Tego samego dnia, tj. 23 grudnia 2013 r., spółka Gothals Ltd przeniosła Znaki Towarowe na Jaradi Limited spółkę prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich z siedzibą w Dubaju (dalej „Jaradi Ltd”). LPP SA objęła w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Znaków Towarowych 39.819 udziałów w kapitale zakładowym Gothals Ltd.. Wartość rynkowa Znaków Towarowych według wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie LPP SA została ustalona na 509.570.000 zł. Następnie Gothals Ltd przeniosła na rzecz Jaradi Ltd Znaki Towarowe jako wkład niepieniężny (aport) na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Jaradi Ltd. Stosunki obligacyjne pomiędzy LPP SA, Gothals Ltd i Jaradi Ltd zawierają instrumenty zabezpieczające przed dalszym obrotem prawami do Znaków Towarowych bez zgody jednostek dominujących wobec Gothals Ltd i Jaradi Ltd. Przeniesienie Znaków Towarowych z LPP SA na Gothals Ltd oraz z Gothals Ltd na rzecz Jaradi Ltd wynika z przyjętej polityki LPP S.A. mającej na celu przekazanie zarządzania prawami do Znaków Towarowych podmiotowi w grupie kapitałowej LPP SA ( LPP SA jest spółką dominująca wobec Gothals Ltd i Jaradi Ltd), którego zasadniczym przedmiotem działalności jest zarządzanie prawami do znaków towarów, w tym ich ochrona, działanie w celu zwiększenia ich wartości, udzielanie licencji na korzystanie itp. przy zachowaniu optymalnej struktury podatkowej. W celu umożliwienia korzystania przez LPP SA ze Znaków Towarowych Jaradi Ltd udzieli odpłatnej licencji Gothals Ltd, zaś Gothals Ltd udzieli LPP SA odpłatnej dalszej licencji w tym zakresie. Wartość rynkowa transakcji przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 39 2013 Zawarcie znaczącej umowy