Raporty bieżące

RB 40/2016 Zawiadomienia o rejestracji przez sąd wysokości kapitału zakładowego

04.07.2016


Raport bieżący nr: 40/2016

Data: 04.07.2016

 

Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 17 czerwca 2016 r. wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w systemie Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego. Nowa ujawniona wysokość kapitału zakładowego wynosi 3 670 414 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych).

 

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego jest wynikiem zamiany 4 084 warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji serii L w kapitale zakładowym LPP SA, co było przedmiotem raportu bieżącego nr 02/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r.

 

Ujawniony w rejestrze w wyniku zamiany kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1.485.207 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedem) akcji na okaziciela. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 3.235.207 (trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedem). Nowe akcje serii L stanowią 0,2% (dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Emitenta i 0,1% (jedną dziesiątą procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

 

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 9 i § 15 rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych

 

RB 40/2016 Zawiadomienia o rejestracji przez sąd wysokości kapitału zakładowego