Raporty bieżące

RB 42/2017 Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW

27.09.2017

Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW       

                           

Raport bieżący nr: 42/2017

Data: 27.09.2017

Godzina: 8:32

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 27 września 2017 roku otrzymał Uchwałę nr 1143/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 26 września 2017 roku, zgodnie z którą dopuszczone do obrotu zostają 13.132 (trzynaście tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

Postanowiono wprowadzić wspomniane 13.132 akcje serii L do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 29 września 2017 roku, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w tym dniu rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLLPP0000011”.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 42 2017 – Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW