Raporty bieżące

RB 43/2020 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

20.11.2020

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów


Raport bieżący nr: 43/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 14:42

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 r. do Spółki wpłynęły złożone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie zawiadomienia od:

  • Fundacji Sky o zmniejszeniu udziałów w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku ze zbyciem udziałów w podmiocie zależnym od Fundacji Sky to jest SKY SPV Limited, który posiada 175.000 akcji imiennych Spółki serii B uprzywilejowanych co do głosu Spółki („Akcje 1”) uprawniających do 875.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu na rzecz Semper Simul Foundation;
  • Fundacji Semper Simul o osiągnięciu relewantnego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku z:
  1. pośrednim nabyciem Akcji 1;
  2. pośrednim nabyciem 252.200 akcji zwykłych zdematerializowanych Spółki („Akcje 2”).

Po ww. transakcjach pośredniego nabycia Akcji 1 i Akcji 2:

  • Fundacja Semper Simul posiada bezpośrednio i pośrednio 746.488 akcji LPP SA, dających udział 40,30% w kapitale zakładowym LPP SA, z których przysługuje 2.146.488 głosów, stanowiących 65,997% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
  • Fundacja Sky posiada 51.338 akcji zwykłych na okaziciela LPP SA, co stanowi 2,77% udziału w kapitale zakładowym LPP SA, z których przysługuje 51.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 1,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu Spółka przekazuje następujące zawiadomienia:

– zawiadomienie od Fundacji Sky o zmniejszeniu udziałów w ogólnej liczbie głosów;

– zawiadomienie od Fundacji Semper Simul o osiągnięciu relewantnego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

 

RB 43 2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik RB 43a_zawiadomienie 70 UOF

Załącznik RB 43b_zawiadomienie 70UOF