Raporty bieżące

RB 48/2016 Aneks do umowy znaczącej

30.09.2016

 

Aneks do umowy znaczącej   


Raport bieżący nr: 48/2016

Data: 30.09.2016

Godzina: 15:08

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA został podpisany aneks techniczny do umowy o limit wierzytelności (linia wielocelowa) z 12 lipca 2002 roku.

Na mocy wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 280 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy), oraz przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:

  • kredyt w rachunku bieżącym – umowa przedłużona do 31 października 2016 roku
  • kredyt rewolwingowy – umowa przedłużona do 28 października 2016 roku
  • limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych – umowa przedłużona do 31 października 2017 roku
  • limit w ramach którego otwierane będą akredytywy – umowa przedłużona do 31 października 2017 roku

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Spółka zamierza w ciągu najbliższego miesiąca, podpisać kolejny aneks do umowy kredytowej z dnia 12 lipca 2002 roku z Raiffeisen Bank Polska SA przedłużający termin wykorzystania kredytu na kolejny rok.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Emitent podaje powyższą informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie wartość umowy spełnia kryterium uznania ją za znaczącą.

 

RB 48 2016 Aneks do umowy znaczącej