Raporty bieżące

RB 49/2020 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

30.12.2020

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów


Raport bieżący nr: 49/2020

Data: 30.12.2020

Godzina: 20:25

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. do Spółki wpłynęły złożone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie zawiadomienia od:

  • Fundacji Semper Simul o:
    1. wynikach wezwania ogłoszonego przez Fundację Semper Simul w dniu 20 listopada 2020 r. na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ofercie, w wyniku którego Fundacja Semper Simul nabyła 111 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela uprawniających do 111 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (zawiadomienie nr 1);
    2. zwiększeniu bezpośrednio posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, bez zmian łącznie (tj. bezpośrednio i pośrednio) posiadanego udziału, w wyniku nabycia od podmiotów zależnych 252.200 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela uprawniających do 252.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (zawiadomienie nr 2); oraz
    3. zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki o 6,46 punktu procentowego, w wyniku transakcji zbycia 210.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela uprawniających do 210.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (zawiadomienie nr 3).
  • Fundacji Sky o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki w wyniku nabycia 210.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do 210.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

 

Po rozliczeniu ww. transakcji:

  • Fundacja Semper Simul posiada bezpośrednio i pośrednio 536.599 akcji LPP SA, dających udział 28,97% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 1.936.599 głosów, stanowiących 59,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; oraz
  • Fundacja Sky posiada bezpośrednio 261.338 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, dających udział 14,11% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 261.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących 8,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

W załączeniu Spółka przekazuje następujące zawiadomienia:

– Zawiadomienie Nr 1 o wynikach wezwania na akcje LPP SA ogłoszonego przez Fundację Semper Simul złożone przez Fundację Semper Simul w dniu 30 grudnia 2020 r.;

– Zawiadomienie Nr 2 o zwiększeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów LPP SA złożone przez Fundację Semper Simul w dniu 30 grudnia 2020 r.;

– Zawiadomienie Nr 3 o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów LPP SA złożone przez Fundację Semper Simul w dniu 30 grudnia 2020 r.;

– Zawiadomienie o osiągnięciu relewantnego udziału w ogólnej liczbie głosów LPP SA złożone przez Fundację Sky w dniu 30 grudnia 2020 r.

 

RB 49 2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik RB 49 2020 – SSF – zawiadomienie nr 1 art. 69 UOF

Załącznik RB 49 2020 – SSF – zawiadomienie nr 2 art. 69 UOF

Załącznik RB 49 2020 – SSF – zawiadomienie nr 3 art. 69 UOF

Załącznik RB 49 2020 – SKY Foundation – zawiadomienie 69 ustawy o ofercie