Raporty bieżące

RB 49/2009 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I

29.09.2009

 

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 49/2009

Data: 29.09.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie na podstawie Uchwały nr 465/2009 z dnia 29 września 2009 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.210 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 zł (dwa zlote) każda. Zarząd Giełdy postanawia ponadto wprowadzić z dniem 2 października 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w/w akcje spółki LPP S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 2 października 2009 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLLPP0000011”.

 

RB 49 2009 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I