Raporty bieżące

RB 49/2011 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

24.11.2011

 

Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA       

                                                                                                                                               

Raport bieżący nr: 49/2011

Data: 24.11.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 24 listopada 2011 roku otrzymał od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA powiadomienie poniższej treści: „Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki LPP S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku, zawartych w dniu 16 listopada 2011 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zmniejszył udziale w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.   Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 18 listopada 2011 roku Aviva OFE posiadał 159.286 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,96% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 159.286 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów.   Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 21 listopada 2011 roku Aviva OFE posiadał 157.792 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,88% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 157.792 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów.”

 

RB 49 2011 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA