Raporty bieżące

RB 50/2016 Zawiadomienie o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

21.10.2016

 

Zawiadomienie o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

 

Raport bieżący nr: 50/2016

Data: 21.10.2016

Godzina: 19:10

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 21 października 2016 roku uzyskał informację o dokonaniu zamiany części warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii L w kapitale zakładowym LPP SA zgodnie z poniższymi danymi:

 

1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby

Uprawniony podmiot wykonał uprawnienie z 4 084 (cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) warrantów subskrypcyjnych serii A do zamiany ich na 4 084 (cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) akcje serii L  w kapitale zakładowym Emitenta.

 

2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał właściwych organów emitenta, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów wartościowych emitenta

Zamiana warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Emitenta o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda jest dokonywana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na mocy:

 • postanowienia § 51 1 lit. (b), § 51 ust. 3, § 51 ust. 6 i § 51 ust. 7 Statutu,
 • uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu,
 • uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu,
 • uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011 – 2014,
 • uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011-2014,

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii L nie wymaga dodatkowych uchwał organów Emitenta, za wyjątkiem podjęcia uchwały Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w wyniku przedmiotowej zamiany. W wyniku złożenia przez uprawnionego oświadczenia o objęciu 4 084 akcji serii L w zamian za posiadane przez niego 4 084 warranty subskrypcyjne serii A Zarząd Emitenta podjął uchwałę o odpowiednim dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego i zmianie w tym zakresie Statutu następującej treści:

„W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii L, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 51 ust. 1 lit. (b) Statutu, w drodze zamiany części Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje Serii L, zmienia się dotychczasowe brzmienie paragrafu 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi kwoty 3 678 582 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1 489 291 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.
 2. W Spółce wydano:
 • 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 400 000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 56 700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 56 700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 190 000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 6 777 (sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,
 • 80 846 (osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda.
 • 8 168 (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda.”

 

3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian

W wyniku realizacji uprawnienia do zamiany 4 084 warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji zwykłych na okaziciela serii L przedmiotowe warranty subskrypcyjne wygasają i tracą swój byt, zaś powstają akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Emitenta.

Zmiana wysokości kapitału zakładowego następuje z chwilą objęcia i wydania akcji, zgłoszenie do sądu rejestrowego następuje po tej dacie. W wyniku zamiany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3 678 582 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1 489 291 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela. Co za tym idzie ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 3 239 291 (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden). Nowe akcje serii L stanowią 0,2% (dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Emitenta i 0,1% (jedną dziesiątą procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Emitent wskazuje, iż uprzednio dokonano już zamiany pierwszej części – 4 084 warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji serii L (patrz raport bieżący nr 02/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku). W konsekwencji obu czynności do chwili obecnej wykonano prawo zamiany z 8.168 warrantów subskrypcyjnych serii A. Co do pozostałych 13 132 warrantów subskrypcyjnych serii A nie wykonano dotąd uprawnienia do zamiany ich na akcje serii L.

 

RB 50 2016 – Zawiadomienie o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta