Raporty bieżące

RB 51/2009 Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych LPP SA

05.10.2009

 

Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych LPP SA 

                                                                                                                                

Raport bieżący nr: 51/2009

Data: 05.10.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje o otwarciu postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Zarząd LPP SA podaje do wiadomości, że podjęcie decyzji o likwidacji niżej wymienionych spółek zależnych wynika z faktu wstąpienia przez LPP SA jako wynajmującego w umowy najmu lokali handlowych, których stroną były do tej pory likwidowane spółki, co powoduje, że dalsze funkcjonowanie spółek staje się zbyteczne.

„P&G” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

„PL&GM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

„MM&MR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

„AMUL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

Otwarcie likwidacji nastąpiło w wyniku podjętych w dniu 1 października 2009 roku, objętych protokołami sporządzonymi przez notariusza, uchwał Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników wyżej wymienionych spółek zależnych, w których LPP SA w Gdańsku jest jedynym wspólnikiem.

Wraz z otwarciem likwidacji nastąpiło odwołanie dotychczasowych Zarządów wyżej wymienionych spółek i powołanie uprawnionych do samodzielnej reprezentacji likwidatorów w osobach:

Pani Lucyny Dzianach w przypadku „P&G” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, oraz „PL&GM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

Pani Dominiki Bonarskiej w przypadku „MM&MR” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, „AMUL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Wnioski o wpis w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w systemie Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia postępowań likwidacyjnych wymienionych spółek zostaną złożone do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w terminie przewidzianym odpowiednimi przepisami prawa.

 

RB 51 2009 Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych LPP SA