Raporty bieżące

RB 51/2011 Zawarcie znaczącej umowy

14.12.2011

 

Zawarcie znaczącej umowy                 

                                                                                                         

Raport bieżący nr: 51/2011

Data: 14.12.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 13 grudnia pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA zostały podpisane dwie umowy:

umowa kredytu w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa), oraz umowa ramowa o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw.

Na mocy umowy kredytu w rachunku bieżącym określono wysokość limitu w kwocie 40 mln złotych z bieżącym okresem wykorzystania do 22 listopada 2013 roku. Limit umowy może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym do 40 mln złotych, linia akredytyw do 40 mln złotych i linia gwarancji do 5 mln złotych . Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco LPP S.A., oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Na mocy umowy kredytu o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw określono limit w kwocie 18,10 mln USD z bieżącym okresem wykorzystania do 22 listopada 2012 roku. Limit umowy może być wykorzystany w celu otwierania akredytyw. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco LPP SA, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych, łączna ich wartość wyniosła 102,6 mln złotych.

Kryterium uznania umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 51 2011 Zawarcie znaczącej umowy