Raporty bieżące

RB 57/2009 Zawarcie znaczącej umowy

11.12.2009

 

Zawarcie znaczącej umowy                         

                                                                                                 

Raport bieżący nr: 57/2009

Data: 11.12.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 11 grudnia 2009 roku został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy LPP SA a Fortis Bankiem Polska SA 14 kwietnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu bieżący okres wykorzystania został przedłużony do 23 listopada 2010 roku. Limit umowy wynoszący 100 mln złotych może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 40 mln złotych, linia akredytyw do kwoty 100 mln złotych oraz linia gwarancji do kwoty 18 mln złotych. Zabezpieczeniem linii jest weksel własny in blanco LPP SA oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 57 2009 Zawarcie znaczącej umowy