Raporty bieżące

RB 60/2016 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

27.12.2016

 

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej


Raport bieżący nr: 60/2016

Data: 27.12.2016

Godzina: 12:26

 

Zarząd LPP SA (Spółka) informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. do Spółki wpłynęło od FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „FORUM TFI”), działającego w imieniu i na rzecz funduszy: FORUM 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FORUM 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwanych dalej łącznie: „Funduszami”), zawiadomienie sporządzone zgodnie
z art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania Instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382 z późn. zm., dalej: „Ustawa o Ofercie Publicznej”), w którym FORUM TFI poinformowało o zmianie charakteru posiadania akcji Spółki przez ww. fundusze.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył bezpośrednio 5% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału Fundusze posiadały akcje Spółki w sposób pośredni.

W wyniku zawarcia transakcji nabycia w dniu 19 grudnia 2016 r., FORUM 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI – nabył od swojego podmiotu zależnego, tj. Hoja SCSp z siedzibą w Luksemburgu – 51 338 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji zdematerializowanych oraz 1 (słownie: jeden) akcję imienną, czyli łącznie 51 339 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji Spółki.

W wyniku zawarcia transakcji nabycia w dniu 21 grudnia 2016 r., FORUM 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI – nabył od swojego podmiotu zależnego, tj. Quarter SCSp z siedzibą w Luksemburgu – 143 710 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zdematerializowanych oraz 1 (słownie: jeden) akcję imienną, czyli łącznie 143 711 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemset jedenaście) akcji Spółki.

W związku z nabyciem przedmiotowych akcji Spółki, Fundusze zarządzane przez FORUM TFI posiadają bezpośrednio 195 050 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) oraz pośrednio 5 680 (słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących 10,94% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 200 740 (słownie: dwieście tysięcy siedemset czterdzieści) głosów, stanowiących 6,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie w treści zawiadomienia poinformowano, że zgodnie z informacjami posiadanymi przez FORUM TFI żaden inny fundusz zarządzany przez FORUM TFI nie posiada bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki.

Dodatkowo FORUM TFI poinformowało, że Fundusze nie zawarły umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c. Ustawy o Ofercie Publicznej.

 

RB 60 2016 – Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej