Raporty bieżące

RB 07/2018 Informacja na temat dywidendy

24.04.2018

Informacja na temat dywidendy                                                                                                                                                                             
Raport bieżący nr: 07/2018

Data: 24.04.2018

Godzina: 13:37

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 73 342 480 PLN, tj. 40,00 PLN na jedną akcję.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku, w przypadku powzięcia odpowiedniej uchwały przez Radę Nadzorczą LPP SA zaoferuje uczestnikom programu motywacyjnego (osobom zarządzającym) nabycie od Spółki łącznie 117 akcji LPP SA (z puli akcji własnych). W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy 117 akcji nabędzie prawo do dywidendy. Nie wpłynie to jednak na wartość dywidendy na jedną akcję (40,00 PLN).

Jednocześnie Zarząd LPP SA proponuje w swoim wniosku wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 24 sierpnia 2018 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na 14 września 2018 roku.

Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Nadzorczej LPP SA, zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu LPP SA.

 

RB 07 2018 – Informacja na temat dywidendy