Raporty bieżące

RB 09/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

07.05.2014

 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Raport bieżący nr: 9/2014
Data: 07.05.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 06 maja 2014 roku Rada Nadzorcza LPP SA działając na podstawie par. 35 Statutu spółki LPP SA podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki. Na mocy uchwały podmiotem wybranym do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych LPP SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA została Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3654. Rada Nadzorcza LPP SA upoważniła Zarząd spółki do zawarcia z ww. firmą umowy na badanie rocznych sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej za lata 2014, 2015 i 2016 oraz przegląd półrocznych sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej w ww. latach. W latach 2012 i 2013 usługi na rzecz LPP SA w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) świadczyła Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3654, zaś w latach 2004-2011 jej poprzedniczka prawna.

 

Rb09-14 14-05-07 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych