Raporty bieżące

RB 28/2014 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

02.10.2014

Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

 

Raport bieżący nr: 28/2014
Data: 02.10.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 2 października 2014 roku otrzymał informację od akcjonariusza Grangeford Limited, z której wynika, że z dniem 2 października 2014 roku podjęto decyzję o rozwiązaniu i likwidacji tegoż podmiotu. Wszystkie akcje LPP SA posiadane do tej pory przez
Grangeford Limited zostały przeniesione na rzecz udziałowców Grangeford Limited w proporcji do posiadanych udziałów. W wyniku tej operacji każdy z przejmujących posiada ilość akcji LPP SA, która daje mu nie więcej niż 5% głosów w całkowitej liczbie głosów na WZA LPP SA.
Przed tą operacją spółka Grangeford Limited posiadała 350.000 akcji LPP SA, które stanowiły 19,11% udziału w kapitale akcyjnym LPP SA oraz dawały prawo do 10,83% głosów na WZA LPP SA. Po przeprowadzeniu operacji spółka Grangeford Limited nie posiada akcji LPP SA. Grangeford Limited nie planuje zakupu ani sprzedaży akcji LPP SA w okresie najbliższych 12 miesięcy. Nie istnieje żaden podmiot zależny od Grangeford Limited, który posiada akcje LPP SA. Spółka Grangeford Limited nie zawarła umowy z osobami określonymi w art. 87.1.3c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA (plik .pdf)