FUNDAMENTEM
NASZEJ FIRMY
SĄ LUDZIE
0tys.

pracowników
zatrudniamy w LPP
(48% w Polsce)

0mln

PLN wydaliśmy na
poprawę bezpieczeństwa
w fabrykach (od 2013 R.)

LUDZIE

Stanowimy różnorodną grupą specjalistów z wielu uzupełniających się dziedzin. Dla nas liczy się rozwój i praca zespołowa.
Dlatego wspólnie staramy się budować wizerunek najlepszej firmy odzieżowej w Polsce i na świecie oraz nieść pomoc potrzebującym.

NASZE ZASADY

Przez lata wypracowaliśmy łączące nas zasady – takie jak odpowiedzialność, otwartość i szacunek do innych – a także twórczą i nieformalną atmosferę pracy. W połączeniu z unikatowymi kompetencjami naszych pracowników, oferowanymi przez nas możliwościami rozwoju zawodowego i wspólną pasją do mody, tworzymy silny i zgrany zespół.

Na każdym etapie naszego modelu biznesowego przestrzegamy praw człowieka i wymagamy tego również od naszych dostawców. Poszanowanie praw człowieka w LPP przejawia się w podejmowaniu działań, które regulują i promują godne traktowanie naszych pracowników, dostawców, klientów i innych interesariuszy.

Jesteśmy organizacją, która promuje różnorodność, czego dowodzimy w naszych codziennych praktykach, zakazując dyskryminacji pracowników i aktywnie działając na rzecz różnorodności. Zobowiązaliśmy się do tego również podpisując w 2019 roku Kartę Różnorodności.

Dokonaliśmy analizy luki płacowej w naszej organizacji, czyli różnicy między wynagrodzeniami mężczyzn i kobiet. W 2020 wyniosła ona 5%, podczas gdy wartość tego indeksu w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2018 to 19,9% na niekorzyść kobiet.

W całej Grupie LPP zatrudniamy 235 osób niepełnosprawnych. Intensywnie współpracujemy m.in. z gronem telepracowników, rozwijając nasz projekt aktywizacji osób niepełnosprawnych. Pomagają nam oni w licznych procesach HRowych czy związanych z BHP.

27 000

pracowników
na całym świecie

5%

wysokość luki płacowej
w organizacji w 2020 roku

235

pracowników z niepełnosprawnościami
w Grupie LPP

PRACA W LPP

W 2020 roku, w związku z pandemią COVID-19, naszym głównym zadaniem było szybkie przestawienie się na działanie online. Staraliśmy się ułatwić pracownikom odnalezienie się w nowej sytuacji. W programach rozwojowych skupiliśmy się na wsparciu menadżerów w dbaniu o zespół od strony emocji i motywacji oraz, co równie ważne, doskonałej organizacji pracy.

Koncentrowaliśmy się na kształtowaniu proaktywnego podejścia do zmian, podnoszeniu jakości współpracy oraz organizacji pracy w ujęciu zdalnym. Praca w zmianie, produktywność, współpraca między zespołami i tryb online to przewodnie motywy minionego roku i tu skupialiśmy nasze wysiłki w zakresie szkoleń i rozwoju.

3,2

średnia liczba godzin
szkoleniowych na pracownika

358

liczba działań rozwojowych
w Centrali LPP

52%

wskaźnik NPS (Net Promoter Score)
naszych programów edukacyjnych

W Grupie LPP traktujemy priorytetowo zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. W sytuacji trwającej pandemii COVID-19, po powrocie do biur i salonów stanęliśmy przed koniecznością zapewnienia wszystkim szczególnego bezpieczeństwa. Zapewniliśmy pracownikom środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, przyłbic oraz jednorazowych rękawiczek. Wszystkie stanowiska pracy wyposażyliśmy w środki do dezynfekcji. Znacząco zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekowania powierzchni w biurowcach i salonach sprzedaży. Przygotowaliśmy procedury postępowania w czasie epidemii oparte na zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego, a także opracowaliśmy instrukcje graficzne i komunikaty głosowe, które (już po otwarciu salonów sprzedaży) były kierowane do pracowników oraz klientów.

W spółce LPP Retail w roku 2020 zaktualizowaliśmy wszystkie oceny ryzyka zawodowego, instrukcje BHP oraz listy audytowe pozwalające na przeprowadzenie rzetelnej oceny stanu BHP. Oceny ryzyka zawodowego w LPP SA zostały zaktualizowane w roku 2019.

3,4

wskaźnik wypadkowości
w Grupie LPP za
rok 2020/21

1 779

liczba dni straconych,
spowodowanych wypadkami przy
pracy w Grupie LPP

4,6

średnia ocena współpracy
z działem BHP w LPP Retail
(w 5-punktowej skali)

Do dyspozycji pracowników Centrali są rowery, którymi mogą oni poruszać się pomiędzy różnymi lokalizacjami. W LPP działa sportowa drużyna LPP TEAM, a w niej sekcje biegowa, triatlonowa i rowerowa. Sponsorujemy jej członków, umożliwiając im udział w zawodach czy zakup strojów sportowych.


Dbając o zdrowie pracowników, umożliwiamy im wykupienie dofinansowywanych w połowie pakietów medycznych (dla nich samych oraz – w przypadku osób zatrudnionych w LPP SA – również rodziny) oraz karty Multisport. W wielu biurach znajdują się pokoje relaksu oraz bezpłatne siłownie.

10 372

liczba pracowników korzystających
z prywatnej opieki medycznej
(LPP SA i LPP Retail)

302

liczba członków
sportowej drużyny
LPP Team

4 087

liczba kart MultiSport
dla pracowników LPP SA
i LPP Retail

KARIERA

Rekrutacja do Centrali LPP, za którą odpowiada kilkunastoosobowy zespół, w 2020 roku uległa znaczącym zmianom. Rozwijaliśmy metody zdalne, tak by ich skuteczność, rzetelność i trafność były jak największe. Kontynuowaliśmy bez zmian przeprowadzanie rekrutacji wewnętrznych.

Na stanowiska sprzedawcy w salonach sprzedaży poszukujemy osób z potencjałem do rozwoju, który rozumiemy jako postawę otwartości na naukę oraz chęć do pracy.

To właśnie osoby o takim podejściu gwarantują nam naturalną sukcesję, czego dowodzi rosnący odsetek promocji wewnętrznych.

38 346

liczba zgłoszeń w odpowiedzi
na ogłoszenia opublikowane
w roku obrotowym
2020/21

307

pracowników zatrudnionych
w Centrali LPP w wyniku
procesów rekrutacji w roku
obrotowym 2020/21

81,3%

wakatów na stanowiska
funkcyjne i menadżerskie
w salonach pokrytych w wyniku
promocji wewnętrznych

Aby pokazać, jakim jesteśmy pracodawcą i jakie oferujemy możliwości rozwoju, od lat prowadzimy działania employer brandingowe, współpracując między innymi z uczelniami wyższymi o profilu artystycznym, a także technicznym. Kolejne etapy lockdownu i będąca konsekwencją pandemii zmiana trybu funkcjonowania uczelni, ograniczyły liczbę dostępnych inicjatyw i zmusiły nas do modyfikacji planów, działań oraz formuły komunikacji z naszymi potencjalnymi pracownikami. Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu realizacji dni otwartych i warsztatów w formie stacjonarnej, dopóki sytuacja epidemiologiczna się nie ustabilizuje, a nasze działania ograniczyliśmy jedynie do udziału w spotkaniach online.

Utrzymaliśmy współpracę z uczelniami artystycznymi, przyznając wyróżnienia najlepszym studentom i dyplomantom i zapraszając ich do odbycia stażu, partnerowaliśmy konkursom związanym z modą (w tym zrównoważoną) i udzielaliśmy się podczas tematycznych wydarzeń.

DOSTAWCY

Monitorowanie wpływu, jaki nasza działalność biznesowa wywiera na otoczenie, szczególnie w kontekście warunków pracy w krajach rozwijających się, jest nieodłącznym elementem naszego działania. Dlatego warunkiem kooperacji z dostawcami jest przestrzeganie zasad zawartych m.in. w „Kodeksie Postępowania LPP”.


Kontroli służą regularne audyty dostawców dokonywane przez nasze biura, a także niezależne firmy audytorskie. W ciągu ostatnich 7 lat zrealizowaliśmy szereg inicjatyw, których nadrzędnym celem była kontrola łańcucha dostaw, szczególnie w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w fabrykach.

„Kodeks Postępowania LPP” określa wymagania, których bezwzględnie muszą przestrzegać wszyscy nasi dostawcy. Dokument uwzględnia zapisy konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także zobowiązuje dostawców do dbałości o środowisko naturalne.

Zasady opisane w Kodeksie obejmują m.in.:

  • konieczność posiadania odpowiedniej polityki wynagrodzeń i warunków formalnych zatrudniania pracowników,
  • bezwzględny zakaz zatrudniania dzieci,
  • dobrowolność pracy,
  • wolność zrzeszania się,
  • równość traktowania wszystkich pracowników,
  • standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
100%

nowych dostawców zobowiązanych
do spełniania kryteriów
„Kodeksu Postępowania LPP”

197

audytów pod kątem BHP, warunków
pracy i przestrzegania praw człowieka
w roku obrotowym 2020/21

3,8 mln zł

nakładów na rzecz zwiększania
bezpieczeństwa w fabrykach dostawców
w roku obrotowym 2020/21

LPP POMAGA

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na nas wszystkich, także na działalności Fundacji LPP i prowadzonych przez nas działaniach społecznych. Pojawiła się za to zupełnie nowa potrzeba niesienia pomocy społecznościom lokalnym, służbie zdrowia i społeczeństwu. Odpowiedzią na to była nasza akcja #LPPpomaga.

Zakupiliśmy i przekazaliśmy do szpitali, i placówek ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz domów pomocy społecznej 1 mln masek. Nie poprzestaliśmy tylko na kupowaniu – zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy 10 tys. wielorazowych maseczek.

Wielu z naszych pracowników z różnych działów i oddziałów firmy solidarnie zaangażowało się w pomoc. Powstały zespoły odpowiedzialne za koordynowanie wysyłek maseczek do szpitali, dystrybucję maseczek do potrzebujących instytucji, a ponad setka osób własnoręcznie i po godzinach szyła maseczki oraz fartuchy.

5,4 mln zł

wartość masek
przekazanych do szpitali
i innych instytucji

27,2 tys.

masek uszytych
przez naszych
pracowników

240 tys. zł

ze sprzedaży wybranych kolekcji
Reserved, Mohito i Cropp
przekazanych szpitalom

Realizację działań prospołecznych, prozdrowotnych i prośrodowiskowich wspiera od 3 lat Fundacja LPP. W jej ramach pomagamy działającym na Pomorzu i w Małopolsce (gdzie mieszczą się nasze siedziby) organizacjom i ich podopiecznym. Koncentrujemy się na projektach skierowanych do: dzieci i młodzieży z domów dla dzieci lub objętych pieczą zastępczą, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorych lub niepełnosprawnych, osób w kryzysie bezdomności, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Wspieramy również projekty społeczne organizowane w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. Za nasze działania zostaliśmy wyróżnieni tytułem Dobroczyńcy Roku 2020 w kategorii „Fundacja korporacyjna”. Konkurs organizuje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a nominowało nas Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

Niezależnie od pandemii, która wpłynęła na działalność firmy, a także nasze otoczenie, kontynuowaliśmy nasze działania statutowe.

2 mln zł

wartość wsparcia, przekazanego
przez Fundację LPP poza akcją
#LPPpomaga w roku
obrotowym 2020/21

6,9 mln zł

łączna wartość działań pomocowych
LPP i Fundacji LPP w ramach
wspólnie realizowanej akcji
#LPPpomaga

353 tys. zł

na przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz wsparcie
społeczności lokalnej
przez Fundację LPP

LPP SA - Odpowiedzialność - Pobierz Raport CSR

Pełen raport za 2020/21 rok znajdziesz tutaj:

Pobierz raport